PSO

De prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument.

Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’).

Het doel is om via toepassing van de prestatieladder socialer ondernemen (PSO) meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen.

Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3.

Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

Ketenstimulering
De PSO weegt directe en indirecte sociale bijdragen beide mee.

Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven.

Het meewegen van de indirecte bijdrage is bedoeld om ‘socialer ondernemen’ in de keten te stimuleren en is geen verplicht onderdeel van de PSO.

Bijkomend voordeel is dat bedrijven die zelf weinig mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen inzetten (bijvoorbeeld kennisintensieve bedrijven), ook een erkenning kunnen krijgen.

Uitgangspunten PSO

• Eén generieke methode voor alle reguliere werkgevers (groot en klein).
• Erkennen van verschillende stadia van socialer ondernemen: van de intentie om socialer te ondernemen (aspirant-status) tot het niveau van koploper.
• Toetsing vindt plaats door een combinatie van kwantitatief meten van prestaties én een kwalitatieve beoordeling.
• Inbouwen van ketenstimulering door directe en indirecte sociale bijdragen beide mee te wegen.
• Meten van feitelijke prestaties; de PSO is géén managementsysteem of een certificering van werkprocessen.
• Zo min mogelijk extra administratieve lasten voor werkgevers.
• Uitgaan van bestaande wetenschappelijke inzichten.
• Ontwikkeling in nauwe samenwerking met bedrijven vanwege de praktische toepasbaarheid.
• Onderscheidend vermogen, betrouwbaar en een onafhankelijke toetsing.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen in richting tot het behalen van de PSO:

• Opstellen van procedures en formulieren met betrekking tot de PSO
• Eventueel de PSO integreren in uw bestaand Kwaliteitsmanagementsysteem
• Praktische begeleiding van de implementatie PSO
• Invullen van de rekentool
• Invullen van de checklist (Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 of Trede 3
• Voorbereiden van de externe certificatieaudit
• Begeleiding tijdens de externe certificatieaudit

Deel dit